ROK AKADEMICKI 2011/2012


REPUBLIKA AUSTRII

Strona austriacka zaprasza polskich studentów, absolwentów i pracowników naukowych do ubiegania się o stypendia w ramach austriackich programów stypendialnych:

 • Stypendia Austriackie
 • Stypendia im. Ernesta Macha
 • Stypendia im. Berthy von Suttner
 • Stypendia im. Franza Werfla

Informacje na temat warunków i zasad ubiegania się o stypendia oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Austriackiej Służby Wymiany Akademickiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.

KRÓLESTWO BELGII

Belgia - Wspólnota Flandrii

Stypendia specjalizacyjne, w tym dla magistrantów i młodych pracowników naukowych (absolwentów szkół wyższych):

 • okres - 10 miesięcy
 • ilość - 6 miesięcy stypendialnych
 • limit wieku – 36 la
 • język niderlandzki, francuski, angielski

Stypendia badawcze dla magistrantów i absolwentów wyższych uczelni:

 • okres - powyżej 3 miesięcy
 • ilość - 30 miesięcy stypendialnych
 • limit wieku - 36 lat
 • język niderlandzki, francuski, angielski
 • wymagane jest posiadanie przez kandydata potwierdzenia przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny.

Stypendia wypłaca strona belgijska.

REPUBLIKA BUŁGARII - REKRUTACJA WARUNKOWA

Program współpracy między Ministerstwem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii

Program przewiduje wymianę:

 • pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy)
 • doktorantów na pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy
 • 10 studentów filologii bułgarskiej na 5-cio miesięczne studia częściowe

Stypendia wypłaca strona polska.

REPUBLIKA CZESKA

Program współpracy między Ministerstwem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji na lata 2006-2009 (przedłużony do 31.12.2010r.)

Program przewiduje wymianę:

 • pracowników naukowo - dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 40 miesięcy
 • studentów oraz doktorantów na pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 100 miesięcy

Stypendia wypłaca strona polska.

KRÓLESTWO DANII

Od roku akademickiego 2010/2011 partner duński zmienił zasady naboru kandydatów na stypendia rządu duńskiego w ramach Programu współpracy w zakresie kultury, nauki i edukacji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Królestwa Danii na lata 1998-2002, automatycznie przedłużanego na lata następne.

4 marca 2010 roku Danish Agency for International Education (dawniej CIRIUS) dokonała zmian w zasadach rekrutacji na staże długoterminowe i na kursy letnie. Preferowani będą studenci studiów magisterskich i młodzi naukowcy z 22 krajów, w tym z Polski, którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę w zakresie języka i kultury duńskiej lub innych dziedzinach związanych z Danią takich jak architektura wnętrz, studia ochrony środowiska.

Wszystkie informacje na temat nowych procedur aplikacyjnych i kryteriów formalnych znajdują się na stronie internetowej

Zgłoszenia na rok 2011/2012 należy przesyłać bezpośrednio do Danish Agency for International Education pocztą oraz mailem

 • na staże naukowe do 23 kwietnia 2011 roku
 • na kursy letnie do 1 maja 2011

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.

ARABSKA REPUBLIKA EGIPTU

Zasady i warunki współpracy określa Program współpracy kulturalno-edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu na lata 2007-2010.
(automatycznie przedłużany do czasu podpisania kolejnego Programu)

PROGRAM PRZEWIDUJE:

 • 40 (czterdzieści) miesięcy stypendialnych na staże naukowo-badawcze dla studentów i doktorantów w różnych dziedzinach nauki, realizowane w egipskich uczelniach i instytucjach naukowych;

Stypendium wypłaca strona polska.

ESTONIA

Współpraca odbywa się na podstawie Programu współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu RP i Ministerstwem Edukacji i Badań Republiki Estonii w sprawie współpracy w obszarze edukacji

Program przewiduje następującą wymianę:

 • 30 miesięcy stypendialnych rocznie na staże dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych

Stypendia wypłaca strona estońska.

REPUBLIKA FINLANDII

Rząd Finlandii oferuje stypendia trwające od 3 do 9 miesięcy w roku 2011/2012 dla kandydatów na studia podyplomowe i staże badawcze w instytucjach szkolnictwa wyższego w Finlandii.
Dokumenty należy złożyć:

 • w języku polskim
  • kwestionariusz BUWIWM
  • CV
  • plan badawczy pobytu
 • w języku angielskim
  • formularz CIMO
  • CV
  • kopię dyplomów
  • 2 rekomendacje
  • plan badawczy (1-2 strony)
  • zaproszenie od opiekuna naukowego w Finlandii
  • certyfikat językowy (fiński, szwedzki, angielski)

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.

Fińskie Centrum Wymiany Międzynarodowej (CIMO) poinformuje kandydatów o wynikach do czerwca 2011 roku.

FRANCJA

REPUBLIKA FRANCUSKA

STYPENDIUM RZĄDU FRANCUSKIEGO
Stypendia przeznaczone są dla Polskich studentów mówiących po francusku, którzy ukończyli studia na swojej uczelni i chcieliby kontynuować naukę w specjalistycznych wyższych szkołach francuskich (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino).

 • długość pobytu: od 1 do 10 miesięcy między wrześniem 2011 r. i maksimum czerwcem 2012 r. Jeżeli w ramach pobytu przewidziany jest staż, jury zastrzega sobie prawo do decyzji co do czasu trwania stypendium
 • kandydaci muszą mieć odpowiedni profil wymagany na studia lub posiadać dyplom magistra i znać język wykładowy studiów (francuski, angielski).
 • w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski kandydatów, którzy odbywają studia w Polsce w momencie składania aplikacji (nie powinno się przebywać na studiach we Francji dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich pięciu lat)
 • kandydaci winni wykazać się znajomością języka francuskiego: w przypadku stypendium badawczego uwzględnia się znajomość języka angielskiego
 • stypendia są przyznawane na podstawie złożonego dossier i rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku stypendiów studyjnych)
 • kandydat winien znaleźć ośrodek zagraniczny oraz uzyskać potwierdzenie przyjęcia
 • Inne świadczenia
  • Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100€ rocznie).
  • Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Jeżeli stypendysta wybierze akademik, część jego stypendium (maksymalnie 34%) zostanie odliczona od całości stypendium. W sytuacji kiedy stypendysta zdecyduje się na znalezienie samemu mieszkania, otrzyma miesięcznie około 160€ w regionie Ile-de-France a poza około 140€
  • Możliwość otrzymania wsparcia finansowego, przy zakupie laptopa.
  • Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży.

Wymagane dokumenty

 • wniosek polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie stypendium
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia w publicznej uczelni francuskiej
 • przynajmniej dwa listy polecające od profesorów lub przedstawicieli polskich lub zagranicznych instytucji
 • certyfikat znajomości języka francuskiego (DELF, DALF, etc…) lub języka angielskiego
 • fotokopia ostatniego otrzymanego dyplomu lub, jeśli kandydat jest w trakcie studiów, poświadczona przez uczelnię kopia indeksu
 • kopie innych dyplomów (nagrody, konkursy…),
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • inne dokumenty, które kandydat uzna za potrzebne

Na tym etapie selekcji nie są wymagane tłumaczenia przysięgłe dokumentów, dokumenty w językach obcych mogą być przetłumaczone przez kandydata.

Po wstępnej selekcji dossier w ministerstwie, wybrani kandydaci otrzymają pisemne zaproszenie do Ambasady Francji, gdzie francusko-polska komisja zbierająca się w kwietniu dokona ostatecznego wyboru stypendystów.

REPUBLIKA GRECKA

Zasady i warunki współpracy określa Program współpracy kulturalnej i naukowej między Grecją i Polską na lata 2004 - 2007 (zachowuje moc tymczasową do czasu podpisania kolejnego Programu), który przewiduje:

 • łącznie 30 miesięcy stypendialnych na staże podyplomowe lub badawcze (czas trwania stypendium nie może przekroczyć 10 miesięcy)

Stypendia wypłaca strona grecka.

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW

Program wykonawczy do Umowy Kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Królestwa Niderlandów został zastąpiony Programem HUYGENS, który nie przewiduje limitów miesięcy dla kandydatów.
Najważniejsze kryteria:

 • Studia w Holandii powinny być finalna fazą studiów licencjackich lub ostatnich lat studiów magisterskich. Celem tych studiów powinno być uzyskanie stopnia naukowego holenderskiej placówki akademickiej
 • Kandydaci nie powinni mieć ukończonych 35 lat
 • Stypendia przyznawane są studentom na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ale nie dłuższy niż 24 miesiące

Zgłoszenia na rok 2011/2012 należy przesyłać bezpośrednio do holenderskiej organizacji NUFFIC do 1 lutego 2011 roku.

Wszystkie informacje na temat procedur aplikacyjnych i kryteriów formalnych znajdują się na stronie internetowej.

Szczegółowych informacji udziela Ambasada Królestwa Niderlandów:
tel. (022) 559 12 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.

REPUBLIKA ISLANDII

Ministerstwo Edukacji Nauki i Kultury Republiki Islandii oferuje polskim studentom stypendia na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku

 • 8-miesięczne studia w zakresie języka, literatury i historii Islandii

Najważniejsze kryteria:

 • stypendium przeznaczone jest dla studentów studiów językowych o specjalizacji językoznawczej i literaturoznawczej
 • preferowani są studenci, którzy ukończyli rok lub dwa lata studiów, posiadają podstawową znajomość języka islandzkiego lub innego języka krajów skandynawskich
 • kandydaci nie powinni mieć ukończonych 35 lat

Szczegółowe informacje na temat warunków i zasad ubiegania się o stypendium oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej.

Zgłoszenia na rok 2011/2012 należy przesyłać bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Nauki i Kultury Republiki Islandii – Ministry of Education, Science and Culture do 1 kwietnia 2011 roku.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.

IZRAEL

Program Wykonawczy do Umowy między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2005-2008 (po wygaśnięciu zachowuje moc do czasu podpisania nowego programu) przewiduje:

 • staże naukowo – badawcze
 • ilość: 4
 • długość pobytu: 8 miesięcy

Stypendia wypłaca strona izraelska

JAPONIA

Wymiana realizowana jest na podstawie polsko - japońskiej umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki.

 • ilość: 8 stypendiów na studia podyplomowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów na okres 18 lub 24 miesięcy.
 • dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował) dotychczas.
 • kandydat nie może przekroczyć 35 lat
 • momencie wyjazdu kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów (mgr, inż., lic.)

Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach:

 1. Kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii w Warszawie
 2. Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatów obowiązuje test ze znajomości języka japońskiego, a osoby nie znające języka japońskiego, lub znające go w stopniu niewystarczającym do odbycia stażu w tym języku, dodatkowo piszą test z języka angielskiego.

O akceptację uczelni japońskiej kandydaci mogą się ubiegać dopiero wtedy, kiedy pomyślnie przejdą wstępny etap rekrutacji i otrzymają odpowiednie zaświadczenie z Ambasady Japonii w Warszawie.

Kandydaci z uczelni artystycznych i medycznych zgłaszani są przez uczelnie macierzyste odpowiednio do Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Zdrowia.

Stypendia wypłaca strona japońska

UWAGA: bieżąca rekrutacja dotyczy wyjazdów, które dojdą do skutku w roku 2012. Prosimy nie przesyłać zgłoszeń wcześniej niż w styczniu 2011 r.

REPUBLIKA JEMENU

Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej RP a Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Republiki Jemeńskiej o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego w latach 2005-2007 (ulega automatycznemu przedłużenia na dalsze 3-letnie okresy) przewiduje:

 • ilość: 5 stypendiów na staże naukowo – badawcze w różnych dziedzinach
 • długość: 10 miesięcy

Stypendia wypłaca strona polska.

REPUBLIKA KAZACHSTANU

Zasady i warunki współpracy zostały określone w Porozumieniu o współpracy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu na lata 1999 - 2002. Do czasu podpisania nowego porozumienia obowiązują listy intencyjne ministrów.
Program przewiduje kierowanie:

 • studentów na studia częściowe
 • pracowników naukowych na staże naukowe

Stypendia wypłaca strona polska.

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

Zasadniczy nurt wymiany stypendialnej z RFN realizowany jest we współpracy z Niemiecką Służbą Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst -DAAD). Oferta stypendialna DAAD skierowana jest do studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych polskich szkół wyższych i naukowców zatrudnionych w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Wszelkie informacje o ofercie stypendialnej DAAD dostępne są na stronie internetowej.
Komisja kwalifikacyjna rozpatruje tylko kompletne wnioski spełniające formalne kryteria.
Zgłoszeń na wszystkie wyżej wymienione stypendia dokonuje się poprzez przekazanie wniosku zgłoszeniowego wraz z wypełnionymi, właściwymi dla każdego rodzaju stypendium formularzami zgłoszeniowymi wraz z załącznikami na adres:

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa

w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2010 r.

Dodatkowe informacje o programie DAAD i wszystkich oferowanych przez DAAD stypendiach uzyskać można w Przedstawicielstwie DAAD w Warszawie:
tel. +48/22/616 13 08 617 48 47;
fax +48/22/616 12 96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.

KRÓLESTWO NORWEGII

Program Współpracy Kulturalnej i Naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii został zastąpiony Programem Yggdrasil – Young Guest and Doctoral Researchers' Annual Scholarships for Investigation and Learning in Norway.
Najważniejsze kryteria:

 • program Yggdrasil skierowany jest do doktorantów i młodych naukowców
 • stypendia na staże badawcze przyznawane są na okres od 1 do 10 miesięcy
 • aplikanci powinni dostarczyć zaproszenie z norweskiej instytucji przyjmującej

Zgłoszenia na rok 2011/2012 należy przesyłać bezpośrednio do Norweskiej Rady Badań Naukowych - The Research Council of Norway do 17 lutego 2011 roku.

Wszystkie informacje na temat procedur aplikacyjnych i kryteriów formalnych znajdują się na stronie internetowej.

Informujemy, że decyzja o przyjęciu zależy wyłącznie od strony norweskiej.

Stypendia wypłaca strona norweska

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.

LITWA

Współpraca odbywa się na podstawie Programu współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu RP i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej w dziedzinie edukacji, szkolnictwa wyższego i badań naukowych
Program przewiduje następującą wymianę:

 • 30 miesięcy stypendialnych na staże naukowe (od 1 do 10 miesięcy każdy) dla doktorantów i pracowników naukowych
 • 50 miesięcy stypendialnych na staże (od 2 do 10 miesięcy każdy) dla studentów studiów zawodowych i magisterskich

Stypendia wypłaca strona polska.

ŁOTWA

Współpraca odbywa się na podstawie Programu współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu RP i Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Łotewskiej
Program przewiduje następującą wymianę:

 • 20 miesięcy stypendialnych na staże naukowe dla studentów studiów zawodowych i magisterskich
 • 20 miesięcy stypendialnych na staże dla doktorantów

Stypendia wypłaca strona polska.

PORTUGALIA

Zgodnie z "Protokołem Końcowym z Posiedzenia Polsko-Portugalskiego Komisji Mieszanej" do Programu Współpracy Kulturalnej i Naukowej na lata 2009-2013, strona portugalska przyzna, za pośrednictwem Instytutu Camoesa stypendia naukowe polskim studentom, pracownikom naukowym oraz nauczycielom akademickim, zajmującym się językiem i kulturą portugalską.

Wszystkie informacje na temat procedur aplikacyjnych i kryteriów formalnych znajdują się na stronie internetowej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.

ROSJA

Porozumienie pomiędzy Ministerstem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie edukacji podpisane w Moskwie 28 października 2005 roku, zawarte na okres 3 lat z możliwością jego automatycznego przedłużenia na następne 3 lata przewiduje:

 • 60 osobomiesięcy stypendialnych na staże naukowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów

Termin zgłaszania przez uczelnie kandydatów na studia semestralne w semestrze letnim 2010/11 upływa 12.11.2010 r.
Termin zgłaszania przez uczelnie kandydatów na studia semestralne w semestrze zimowym 2011/12 upływa 13.05.2011 r.
Termin zgłaszania przez uczelnie kandydatów na staże naukowe w roku akademickim 2011/2012 upływa 12 listopada 2010r.
Wszyscy kandydaci proszenia są o załączenie ksero paszportu (strony z danymi osobowymi). Stypendia wypłaca strona polska.

RUMUNIA

Program realizacji umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury na lata 2003 - 2006. (automatycznie przedłużany do czasu wejścia w życie kolejnego programu)
Program przewiduje wymianę:

 • staże podyplomowe
 • pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy
 • studentów i doktorantów na studia częściowe oraz pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy
 • długość pobytu: min. 1 miesiąc
 • poziom języka musi być zgodny z wymogami instytucji przyjmującej

Stypendia wypłaca strona polska.

SERBIA

Program współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem RP a Rządem Federalnej Federacji Republiki Jugosławii na lata 2002-2005 przedłużany automatycznie na kolejne okresy przewiduje:

 • stypendia na staże naukowa trwające od 1 do 9 miesięcy
 • studia trwają od 1 do 9 miesięcy
 • poziom języka musi być zgodny z wymogami instytucji przyjmującej

Stypendia wypłaca strona polska.

REPUBLIKA SŁOWACKA

Zasady i warunki współpracy określa Program współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003 - 2006(automatycznie przedłużany na dalsze jednoroczne okresy).
Program przewiduje wymianę:

 • pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy)
 • doktorantów na pobyty studyjne w łącznym rocznym limicie do 8 miesięcy (długość pobytu może wynosić od 1 do 3 miesięcy)

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona słowacka.

REPUBLIKA SŁOWENII

Zasady i warunki współpracy określa Program Współpracy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2003 - 2006 (automatycznie przedłużany do czasu podpisania kolejnego Programu).
Program przewiduje wymianę:

 • pracowników naukowych oraz studentów na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 16 miesięcy (długość pobytu może wynosić od 1 do 9 miesięcy)

Stypendia wypłaca strona słoweńska.

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA

 • stypendia rządowe i artystyczne przeznaczone dla studentów posiadających dyplom ukończenia studiów (w przypadku stypendiów artystycznych możliwe są pewne odstępstwa)
 • stypendia przewidziane na dwa semestry, czyli 9 miesięcy
 • nie ukończony 35 rok życia (ur. po 1 stycznia 1976 roku)
 • wymagana znajomość języka francuskiego lub niemieckiego (w wyjątkowych przypadkach angielskiego
 • kandydaci powinni posiadać potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny

Spis dokumentów, wymaganych przez stronę szwajcarską przy składaniu wniosku znajduje się w załączonych informacjach PDF (cztery wersje językowe).

Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

KRÓLESTWO SZWECJI

Informacje na temat możliwości uzyskania stypendium dostępne są na stronie Instytutu Szwedzkiego pod adresem internetowym.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.

REPUBLIKA TADŻYKISTANU

Zasady i warunki współpracy zostały określone w Programie Współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego i oświaty na lata 2009-2011 podpisanym w Duszanbe dnia 4 listopada 2009 r.

 • 24 miesiące na staże naukowe
 • długość pobytu trwające od 1 - 9 miesięcy.

Stypendia wypłaca strona polska.

REPUBLIKA TURCJI

Programu realizacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003 - 2006 (automatycznie przedłużony) przewiduje:

 • 38 miesięcy stypendialnych (łącznie) na staże naukowo - badawcze dla studentów i doktorantów
 • długość pobytu: 4-9 miesięcy
 • język angielski

Stypendia wypłaca strona turecka.

UKRAINA

Do czasu podpisania nowego Porozumienia kontynuowana będzie dwustronna współpraca w zakresie i formach oraz na warunkach określonych w Porozumieniu o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej RP a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy, podpisanym 2 lipca 2001r. w Górowie Iławeckim.
Wymiana obejmować będzie:

 • 10 osób na studia częściowe / semestralne
 • 40 osobomiesięcy rocznie na staże naukowo-badawcze dla pracowników naukowo-dydaktycznych

Stypendia wypłaca strona polska.

Informacje na podstawie danych MKiDN