Stypendia przyznawane są zgodnie z Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2010 r. Minister KiDN powołuje Komisję, która składa się z przedstawicieli środowisk twórczych i obraduje zgodnie z regulaminem prac Komisji. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. trybu przyznawania stypendiów, zobowiązań stypendysty znajdują się w Regulaminie przyznawania i rozliczania stypendiów z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stypendia przyznawane są twórcom i wykonawcom, którzy w terminie, w opisanej poniżej formie przedstawią projekt stypendialny w następujących dziedzinach:

 • literatura
 • sztuki plastyczne
 • muzyka i taniec
 • film i teatr
 • opieka nad zabytkami (w tym ochrona dziedzictwa narodowego)
 • upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa i animacja kultury)

Informacje o zobowiązaniach stypendysty przedstawia wzór umowy.

Stypendia półroczne

termin składania wniosków do 30 stycznia każdego roku - stypendia w tym naborze, obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia danego roku i są wypłacane od 1 sierpnia.

Stypendia roczne i półroczne

termin składania wniosków do 31 lipca każdego roku - stypendia w tym naborze, obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca następnego roku (półroczne) lub do 31 grudnia następnego roku (roczne) i są wypłacane od 1 lutego następnego roku.

O stypendium nie mogą ubiegać się:

 • osoby wnioskujące (w równolegle ogłoszonym naborze wniosków) o stypendium z Funduszu Promocji Twórczości na dofinansowanie wybitnych działań twórczych,
 • osoby upoważnione do ubiegania się o inne stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (stypendium dla uczniów szkół artystycznych oraz stypendium dla studentów),
 • inni uczniowie i studenci,
 • osoby, które otrzymały stypendium mogą ponownie złożyć wniosek dopiero po upływie minimum 3 lat od terminu przyjęcia rozliczenia z wykonania przyznanego stypendium. Oznacza to, że nie ma znaczenia z jakiego źródła było przyznane poprzednie stypendium. Jeżeli stypendium było przyznane z budżetu kolejne – zarówno z budżetu jak i z FPT - może być przyznane dopiero po upływie 3 lat od daty rozliczenia.

Stypendia nie są przyznawane na prace doktorskie, tłumaczenia publikacji, zakupy (np. instrumentów, materiałów plastycznych, wyposażenia pracowni) oraz na wyprodukowanie płyty, wydanie książki, katalogu itp..

UWAGA! Wnioski muszą zawierać informacje prawdziwe; wnioski niekompletne (zawierające błędy formalne) oraz wnioski osób nieposiadających jeszcze dorobku artystycznego nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 1. Poprawnie wypełniony formularz wniosku.
  1. Formularz powinien być wydrukowany w dwóch egzemplarzach papierowych. Każdy egzemplarz musi być podpisany własnoręcznie przez kandydata. Dodatkowo obowiązkowo wymagana jest kopia formularza oraz wymienionych poniżej wszystkich załączników w wersji elektronicznej na jednym nośniku CD/DVD.
  2. Szczegółowo opisany projekt powinien zawierać: główny cel stypendium, program, harmonogram przewidywanych prac.
  3. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu kariery artystycznej powinny być zapisane chronologicznie.
  4. W przypadku stypendium z opieki nad zabytkami -  prosimy o wskazanie instytucji, do której zostanie przekazana dokumentacja oraz wyniki przeprowadzonych badań.
 2. Wymagane załączniki.
  1. Dokumentacja własnego dorobku artystycznego (filmy, katalogi wystaw, fotografie, płyty, publikacje). W dziedzinie literatury dokumentacja twórczości nie powinna przekroczyć 20 stron tekstów formatu A-4.
  2. Objętość zapisanych na płycie materiałów nie może przekroczyć 300 MB.
  3. Dwie rekomendacje osób uznanych w danej dziedzinie w formie papierowej, podpisane własnoręcznie przez te osoby. Rekomendacje nie mogą być kserokopiami.
   • Rekomendacje powinny dotyczyć aktualnie składanego programu zawartego we wniosku.
   • Obowiązują rekomendacje napisane nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin składania wniosków.
   • Rekomendacje wystawione przez osoby ubiegające się o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym samym naborze nie będą uwzględnione.
 3. Podpisane oświadczenie
 4. Jedna płyta CD/DVD zawierająca:
  1. skan elektroniczny formularza
  2. dwie rekomendacje (w wersji papierowej – wyłącznie oryginały)
  3. dokumentację własnego dorobku artystycznego (w jednym folderze)
 5.  Informacje techniczne dotyczące zawartości płyty CD/DVD
  1. Do każdego tekstu w języku obcym prosimy dołączyć tłumaczenie (nie jest konieczne tłumaczenie notarialne).
  2. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata, tytuł, rok realizacji nagrania lub (w przypadku partytur, tekstów) rok jego ukończenia.
  3. Pliki powinny być nagrane w postaci nieskompresowanej.
  4. Objętość zapisanych na płycie materiałów nie może przekroczyć 300 MB.
  5. Długość fragmentów nagrań audio lub video nie może przekroczyć 20 minut.
  6. Długość nagranych na płycie fragmentów tekstów nie może przekraczać łącznie 20 stron. Wyjątek stanowią partytury, które prosimy nagrywać w wersji kompletnej.
  7. Dopuszczalne są formaty plików tekstowych: doc, pdf , audio: mp3, wav, cda, video: mpg, avi.

Podstawowym warunkiem jest złożenie w wersji elektronicznej (1 płyta CD lub DVD) i papierowej wniosku (prosi się o niesklejanie i niebindowanie wersji papierowej).

Materiały niezgodne z zawartymi powyżej uwagami (np. książki, katalogi, nagrania przekraczające limit długości) będą odsyłane autorom przed obradami Komisji.

Komisja stypendialna powołana przez Ministra składa się z przedstawicieli wszystkich środowisk twórczych i obraduje dwa razy w roku - na wiosnę i na jesieni.

Wnioski stypendialne (wraz z dokumentacją) prosimy nadsyłać pocztą w wyżej podanym terminie. Decyduje data stempla pocztowego. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel.: 22-42-10-128; 22-42-10-161
fax: 22- 826-30-65

źródło: www.gov.pl/web/kulturaisport