Stypendia ministerialne

Stypendia ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne przyznawane są uczniom szkół artystycznych i studentom uczelni artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów. Wszystko, lub prawie wszystko co powinieneś wiedzieć na ten temat opisują strony internetowe poszczególnych podmiotów.

Stypendia dla uczniów

stypendia dla uczniów i studentówKandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół, w następujących terminach: 

  • do 15 kwietnia – dla uczniów z klas programowo najwyższych
  • do 15 września – dla pozostałych uczniów.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbywa się odpowiednio – w czerwcu lub w październiku. Cała kwota przyznanego stypendium wypłacana jest jednorazowo, za pośrednictwem szkoły.

Stypendia dla studentów

Stypendia przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093).

Kandydaci do stypendiów zgłaszani są przez rektorów poszczególnych uczelni.

Szczegóły na stronie www.mkidn.gov.pl
  

Młoda Polska

Program realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury - instytucję nadzorowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendium przyznawane jest młodym artystom, nie starszym niż 35 lat, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają. Specjalnościami takimi może być film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr.

Sty­pen­dium może być prze­zna­czo­ne na re­ali­za­cję wła­sne­go pro­jek­tu ar­ty­stycz­ne­go, zakup in­stru­men­tów i sprzę­tu nie­zbęd­ne­go do pracy, na stu­dia i re­zy­den cje za­gra­nicz­ne.

Sty­pen­dia w Pro­gra­mie Młoda Pol­ska przy­zna­wa­ne są w dro­dze kon­kur­su. Zgod­nie z wa­run­ka­mi for­mal­ny­mi Pro­gra­mu mak­sy­mal­na kwota sty­pen­dium wy­no­si 50 000 zł brut­to. Pro­gram jest re­ali­zo­wa­ny od 2004 roku i co­rocz­nie wspie­ra ok. 80 mło­dych ar­ty­stów.

Szczegóły na www.nck.pl


Stypendia województwa, miasta, gminy

Urzędy Marszałkowskie, Wydziały Rady Miasta, Gminy a także Marszałkowie, Prezydenci, Burmistrzowie lub Wójtowie mogą przyznać stypendia uczniom i studentom zamieszkałym na danym terenie, wykazującym się znacznymi osiągnięciami w nauce lub będącymi w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe kryteria podawane są na oficjalnych stronach internetowych województw, miast i gmin, zazwyczaj w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).
 

Stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa

Istniej szereg pozarządowych stowarzyszeń, fundacji i towarzystw statutowo powołanych w celu między innymi wspierania artystów i twórców. Często instytucje takie powoływane są przez firmy i korporacje. Warto poszukać w internecie pod frazami: fundacja dla artystów, fundacja dla muzyków etc i spróbować.