Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, system szkolenia muzyków przewiduje coroczne przeprowadzanie kursów muzyków na potrzeby orkiestr wojskowych w Podoficerskiej Szkole Wojsk Lądowych w Zegrzu.

O przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej w Zegrzu może ubiegać się absolwent średniej szkoły muzycznej i ogólnokształcącej - mężczyzna lub kobieta.


Powinna to być osoba:
- Nie karana sądownie
- Posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie
- Posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby
  wojskowej
- Mająca ukończone 18 lat
- Posiadająca maturę oraz średnie wykształcenie muzyczne.

Osoba ze środowiska cywilnego ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej powinna złożyć w terminie do 31 maja wniosek bezpośrednio do komendanta Szkoły Podoficerskiej. Egzaminy wstępne odbywają się w pierwszych dniach lipca i obejmują następujące zagadnienia:
- egzamin praktyczny z gry na instrumencie muzycznym,
- test z wychowania fizycznego,
- test z języka angielskiego,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Program szkolenia trwającego 6 miesięcy w Szkole Podoficerskiej WL w Zegrzu zakłada:
- 3-miesięczne szkolenie ogólnowojskowe, w tym okres szkolenia podstawowego;
- 3-miesięczne praktyki w orkiestrach wojskowych.

Kurs odbywa się w miesiącach od września do lutego następnego roku.
Po zdaniu egzaminów absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej i stopień kaprala oraz propozycję pracy (służby) w orkiestrach wojskowych.

Szczegółowych informacji udzielają bezpośrednio kapelmistrzowie orkiestr  z którymi należy kontaktować się w sprawie możliwości zatrudnienia. Pisemne potwierdzenie zamiaru zatrudnienia wystawione przez kapelmistrza orkiestry jest warunkiem przyjęcia zainteresowanego na kurs muzyków w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu.

Dodatkowych informacji udziela Inspektor orkiestr wojskowych (Oddział Kultury w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON): ppłk Paweł LEWANDOWSKI, tel. +48 22 68 40 150. 
źródło: www.wojsko-polskie.pl/