W obecnym roku 2009 przypada 26 lat odkąd w Akademii Muzycznej im. St.Moniuszki w Gdańsku jest organizowany Konkurs Gry Na Instrumentach Dętych Blaszanych – pierwotnie ogólnopolski, dziś o zasięgu międzynarodowym. Początkowo, to jest od 1983 roku, konkurs odbywał się rokrocznie dla poszczególnych kategorii instrumentalnych z udziałem wykonawców reprezentujących polskie uczelnie muzyczne – Gdańska, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Poznania, Łodzi i Bydgoszczy.

To nieżyjący już dziś prof. Joachim Gudel w Akademii Muzycznej w Gdańsku wspomagany przez grupę pedagogów z Katedry Instrumentów Dętych był inicjatorem odnowienia Konkursu Ogólnopolskiego organizowanego wcześniej w Pabianicach (w latach 1974 – 1980) dla studentów grających na instrumentach dętych blaszanych.

Profesor Gudel tak pisał we wstępie do programu gdańskiego Konkursu w 1983 roku:

„Dzięki inicjatywie prof. Ludwika Kurkiewicza, ówczesnego kierownika Katedry Instrumentów Dętych Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie i przy poparciu Ministerstwa Kultury i Sztuki, powołany został konkurs wykonawczy dla kategorii dętych instrumentów blaszanych. Pierwszy tego typu konkurs, obejmujący swym zasięgiem słuchaczy oraz absolwentów wszystkich szkół muzycznych w kraju, odbył się w dniach 4 - 6 kwietnia 1974 roku w Pabianicach i nazwany został Ogólnopolskim Konkursem Młodych Trębaczy. Konkursy pabianickie odbywały się nieprzerwanie do roku 1980 w zakresie trzech dyscyplin: gry na trąbce, rogu i puzonie. W ramach nie do końca przemyślanych tendencji likwidatorskich, zmierzających do ograniczenia ilości festiwali i konkursów odbywających się w kraju, zrezygnowano z organizowania konkursu w dyscyplinie dętych instrumentów blaszanych. Fakt ten został przyjęty ze zrozumiałym niepokojem przez licznych przedstawicieli muzyków grających na dętych instrumentach blaszanych. Ta tradycyjna już u nas niechęć do faworyzowania tej kategorii muzyki skazywała zbyt często przedstawicieli tych dyscyplin wykonawczych na wegetację w grupie muzyków minorum gentium."

Staraniem prof. Gudela z Akademii Muzycznej im St.Moniuszki podjęto decyzję o wznowieniu – tym razem w Gdańsku – ogólnopolskiego (a w zamierzeniach i międzynarodowego) konkursu gry w kategoriach puzonu i tuby, a w kolejnych latach rogu i trąbki. Przedstawiciele gdańskiej uczelni zawsze brali udział w tego typu konkursach.

I tak w roku 1983 prof. Gudel, uzasadniając aspiracje środowiska muzycznego wybrzeżowych nauczycieli akademickich dla umiejscowienia w gdańskiej uczelni konkursu wykonawczego w kategorii dętych instrumentów blaszanych, mógł dalej napisać we wspomnianym wstępie do programu Konkursu:

„W ponad tysiącletniej historii Gdańska i w tradycjach muzycznych miasta bez trudu można odnaleźć przejawy szczególnego umiłowania gry na dętych instrumentach dętych blaszanych. Słynne kiedyś były koncerty wieżowe emitowane z zabytkowych budowli naszego grodu. Słynna też była działalność w XVII wieku wybitnego kornecisty Marcina Gremboszewskiego. Gdańsk w pełni zasłużył na to szczególne Wyróżnienie przypadające w 35-lecie istnienia tutejszej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki."

1983 roku I Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych obejmował dwie kategorie instrumentów – puzon i tubę, udział wzięło 10 wykonawców. Laureci to:

 • I Nagrodę otrzymał puzonista Roman Cichos z Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego
  w Katowicach,
 • II Nagrodę otrzymał tubista Piotr Kucharczyk z Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego
  w Katowicach,
 • III Nagrodę otrzymał puzonista Jacek Kasprzyk z Akademii Muzycznej
  im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu.

  W roku 1984 do II Ogólnopolskiego Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych  przystąpiło 22 waltornistów. Nagrody:
 • I Nagrody nie przyznano,
 • II Nagrodę ex equo otrzymali Tomasz Sopur z Akademii Muzycznej im. G. i K.Bacewiczów
  w Łodzi oraz Henryk Frankowski z Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego
  w Katowicach,
 • III Nagrodę przyznano dla Mirosława Płoskiego z Akademii Muzycznej im. St.Moniuszki
  w Gdańsku.

  Ponadto wyróżnienia otrzymali:
 • Andrzej Kiljanek z Akademii Muzycznej im. St.Moniuszki w Gdańsku,
 • Krzysztof Drumiński z Akademii Muzycznej im K.Lipińskiego we Wrocławiu,
 • Jerzy Ślęzak z Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach otrzymał Nagrodę
  Rady Wydziału Instrumentalnego wrocławskiej uczelni dla najlepszego uczestnika II etapu.

  W roku 1985 na III Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych przyjechało 11 trębaczy. Jury przydzieliło nagrody następująco:
 • I Nagrodę otrzymał Grzegorz Leczkowski absolwent Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina
  w Warszawie,
 • II Nagrodę otrzymał Henryk Karniło z Akademii Muzycznej im. St.Moniuszki w Gdańsku,
 • II Nagrodę otrzymał Roman Gryń z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • I Wyróżnienie otrzymał Mariusz Niepiekło z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina
  w Warszawie,
 • II Wyróżnienie otrzymał Kazimierz Adamski, absolwent Akademii Muzycznej
  im. K.Lipińskiego we Wrocławiu.
 • Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska otrzymał Grzegorz Leczkowski absolwent
  Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie.

  Nagrody Rektora Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie otrzymali:
 • Henryk Karniło z Akademii Muzycznej im. St.Moniuszki w Gdańsku,
 • Roman Gryń z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • Mariusz Niepiekło Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie.

  1986 roku podczas IV Ogólnopolskiego Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych ponownie cykl konkursowy otworzyli puzoniści i tubiści z Polski oraz dwóch studentów z Weimaru (byłego NRD), ogółem 19 uczestników – 14 puzonistów i 5 tubistów. Przyznano nagrody regulaminowe:
 • I Nagrodę otrzymał Krzysztof Kott – puzonista z Akademii Muzycznej
  im. K.Szymanowskiego w Katowicach,
 • II Nagrodę otrzymali ex quo Andrzej Sinkiewicz - puzonista z Akademii Muzycznej
  m. Fr.Chopina w Warszawie i Jens Peter tubista z Hochschule für Musik w Weimarze,
 • III Nagrodę otrzymał Michał Mazurkiewicz – puzonista z Państwowej Szkoły Muzycznej
  II stopnia w Bytomiu,

  W kategorii wyróżnień nagrody otrzymali:
 • Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska – puzonista Krzysztof Kott z Akademii Muzycznej
  im. K.Szymanowskiego w Katowicach,
 • Nagrodę Prezydenta Miasta Gdynia – tubista Zenon Gileta z Akademii Muzycznej
  im. St.Moniuszki w Gdańsku,
 • Nagrodę Prezydenta Miasta Sopot – tubista Roman Orziński z Akademii Muzycznej
  im. K.Szymanowskiego w Katowicach,
 • Nagrodę Dyrektora Stoczni Gdańskiej – puzonista Łukasz Michalski z Akademii Muzycznej
  im. St.Moniuszki w Gdańsku,
 • Nagrodę Zrzeszenia Studentów Polskich – tubista Jens Peter z Hochschule für Musik
  w Weimarze,
 • Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie – puzonista
  Andrzej Sinkiewicz z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • Nagrodę Bałtyckiej Agencji Artystycznej w Sopocie – puzonista Michał Mazurkiewicz
  z Państwowej Szkoły Muzycznej IIstopnia w Bytomiu,
 • Nagrodę Polskiego Radia w Warszawie - puzonista Andrzej Sinkiewicz z Akademii Muzycznej
  im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • Nagrodę Zastępcy Dowódcy Marynarki Wojennej – puzonista Krzysztof Kott
  z Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach,
 • Nagrodę GTPS w Gdańsku - tubista Jens Peter z Hochschule für Musik w Weimarze
  i puzonista Krzysztof Kott z Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach.

  1987 roku V Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych odbył się z udziałem 16 waltornistów, w tym dwóch studentów z zaprzyjaźnionych uczelni z Płovp (Bułgaria) i Weimaru (byłego NRD).

  Nagrody otrzymali:
 • I Nagroda Paweł Szczepański z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • II Nagroda Wojciech Bryliński z Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach,
 • III Nagroda Aleksander Czongow z Płovp (Bułgaria),

  Nagrody pozaregulaminowe otrzymali następujący wykonawcy:
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdynia - Andreas Langosch z Hochschule für Musik
  w Weimarze,
 • Nagroda Prezydenta Miasta Sopot – Mirosław Merchel z Akademii Muzycznej
  im. St.Moniuszki w Gdańsku,
 • Nagroda Rady Okręgowej ZSP w Gdańsku – Zbigniew Kaliciński z Akademii Muzycznej
  im. St.Moniuszki w Gdańsku,
 • Nagroda Kwartetu Dętego Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku – Paweł Szczepański
  z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • Nagroda Podbałtyckiej Agencji Artystycznej w Sopocie – Wojciech Bryliński
  z Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach,
 • Nagroda Dyrekcji Nagrań Artystycznych i Realizacji Radiowych - Paweł Szczepański
  z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • Nagroda Redakcji „Dziennika Bałtyckiego” z Gdańska – Aleksander Czongow
  z Płovp (Bułgaria),
 • Nagroda GTPS – Dariusz Wojciechowski z Akademii Muzycznej im. St.Moniuszki
  w Gdańsku.

  1988 roku odbył się już VI Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych z udziałem 18 trębaczy polskich i po jednym z Leningradu (dziś St. Petersburg) i Brna (wtedy Czechosłowacja). Nagrodzeni uczestnicy:
 • I Nagrodę otrzymał Noemi Birk z Państwowego Konserwatorium w Leningradzie,
 • II Nagrodę otrzymał Libor Vanke z JAMU w Brnie,
 • III Nagrodę otrzymał Mariusz Niepiekło absolwent Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie.

  Wyróżnienia pozaregulaminowe otrzymali:
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska - Libor Vanke z JAMU w Brnie,
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdynia - Noemi Birk z Państwowego Konserwatorium
  w Leningradzie,
 • Nagroda Prezydenta Miasta Sopot - Mariusz Niepiekło absolwent Akademii Muzycznej
  im.Fr.Chopina w Warszawie,
 • Nagroda Polskiego Radia w Warszawie - Mariusz Niepiekło absolwent Akademii Muzycznej
  im.Fr.Chopina wWarszawie,
 • Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im.  G. i K. Bacewiczów w Łodzi - Władimir Fil
  z Państwowego Konserwatorium w Lenigradzie,
 • Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie – Marek Malisz
  z Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach,
 • Nagroda Rady Okręgowej ZSP w Gdańsku – Michał Pradela z Akademii Muzycznej
  im. K.Szymanowskiego w Katowicach,
 • Nagroda Dowódcy Marynarki Wojennej - Noemi Birk z Państwowego Konserwatorium
  w Leningradzie,
 • Nagroda Redaktora Naczelnego tygodnika „Wybrzeże” - Libor Vanke zJAMU w Brnie,
 • Nagroda GTPS – Mariusz Niepiekło absolwent Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina
  wWarszawie,
 • Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im K. Lipińskiego we Wrocławiu
  - Michał Pradela z Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach,
 • Nagroda Kwartetu Dętego Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku - Noemi Birk
  z Państwowego Konserwatorium w Lenigradzie.

  Po sześciu edycjach konkursu ówczesne władze gdańskiej uczelni zdecydowały o dwuletnim lub trzyletnim cyklu organizacyjnym konkursu obejmującego wszystkie kategorie instrumentalne razem. Za przyjęciem takiego wariantu przemawiała sytuacja w polskich uczelniach – wówczas okres studiów na instrumentach dętych był czteroletni a przy tym zyskiwano pewne oszczędności w wydatkach na organizację konkursu.

  1990 roku odbył się VII Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych, w którym udział wzięło 34 uczestników:

  15 waltornistów (w tym 2 z Leningradu, 2 z Brna, 2 z Weimaru, 2 z Płovp),
  4 trębaczy (w tym 1 z Brna),
  9 puzonistów (w tym 1 z Leningradu, 1 z Brna),
  6 tubistów (w tym 1 z Weimaru).

  Jury przyznało Nagrodę Główną GRAND PRIX, którą otrzymał Michał Mazurkiewicz  zAkademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach spośród wszystkich uczestników iwszystkich specjalności. Przydzielono również wyróżnienia w poszczególnych instrumentach -

  w kategorii waltornia:

 • I Wyróżnienie otrzymał Milan Mrazik z JAMU w Brnie,
 • II Wyróżnienie otrzymał Jörg Brückner z Hochschule für Musik w Weimarze,
 • III Wyróżnienie otrzymał Jurij Amkin z Państwowego Konserwatorium w Leningradzie,
 • IV Wyróżnienie otrzymał Tomaš Kopecky z JAMU w Brnie,

  w kategorii trąbka:
 • I Wyróżnienie otrzymał Michał Pradela z Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego
  wKatowicach,

  w kategorii puzon:
 • I Wyróżnienie otrzymał Anatolij Jagodin z Państwowego Konserwatorium w Leningradzie,
 • II Wyróżnienie otrzymał Marek Zwirdowski z Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego
  w Katowicach,

  w kategorii tuba:

 • I Wyróżnienie otrzymała Dorothe Kretschmann z Hochschule für Musik w Weimarze,

  Dodatkowe nagrody otrzymali:
 • Nagroda Katedry Instrumentów Dętych Blaszanych Akademii Muzycznej w Gdańsku
  - waltornista Iwan Grochowski z Państwowego Konserwatorium w Leningradzie oraz
  tubista Radosław Rojewski z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • Nagroda Rektora  Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie
  - Dorothe Kretschmann z Hochschule für Musik w Weimarze,
 • Nagroda Prezydenta Miasta Sopot - Milan Mrazik z JAMU w Brnie.

  1993 roku VIII Ogólnopolski Konkurs zorganizowano dla 26 uczestników. Mimo tego samego ogólnopolskiego charakteru imprezy, zauważono wyraźnie duży udział studentów zagranicznych. Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
 • I Nagrodę otrzymał trębacz Mariusz Niepiekło absolwent Akademii Muzycznej
  im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • II Nagrodę otrzymał tubista Arkadiusz Więdlak z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina
  w Warszawie,
 • III Nagrodę otrzymał trębacz Genadij Nikonow z Państwowego Konserwatorium
  w St.Petersburgu,
 • I Wyróżnienie otrzymał trębacz Michael Ohnimus z Hochschule für Musik und Theater
  w Hamburgu,
 • II Wyróżnienie otrzymał waltornista Dariusz Mikulski z Akademii Muzycznej
  im. G. i K.Bacewiczów w Łodzi,
 • III Wyróżnienie otrzymał puzonista Marek Sikora z Akademii Muzycznej
  im. St.Moniuszki w Gdańsku,
 • IV Wyróżnienie otrzymał trębacz Piotr Mach z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina
  w Warszawie.

  Nagrodę dodatkową od firmy „ESTA” otrzymał trębacz Piotr Mach z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie.

  W roku 1996 dziewiąta edycja konkursu w Gdańsku odbyła się już pod nową nazwą. Po raz pierwszy jako „Międzynarodowy Konkurs Gry Na Instrumentach Dętych Blaszanych” z licznym udziałem zagranicznych uczestników z Czech (Brno 2 puzonistów, 1 waltornista), Rosji (Niżnyj Novgorod: 1 waltornista, 1 puzonista), Francji (Paryż: 1 trębacz), Danii (Kopenhaga: 1 puzonista, Odense: 1 trębacz), Niemiec (Hannover: 2 puzonistów). Do Konkursu przystąpiło 44 studentów i absolwentów akademii muzycznych.

  Nagrodzeni:
 • I Nagrodę otrzymał puzonista Simone Candotto z Hochschule für Musik und Theater
  w Hannoverze,
 • II Nagrodę otrzymał tubista Arkadiusz Więdlak z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina
  w Warszawie,
 • III Nagrodę ex quo otrzymali: trębacz Emmanuel Alemany absolwent
  Konserwatorium w Paryżu i trębacz Piotr Mach z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina
  w Warszawie.

  Przyznano również dyplomy uczestnictwa w Finale Konkursu a otrzymali je wykonawcy:
 • puzonista Maciej Walicki z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • trębacz Piotr Bugaj z Akademii Muzycznej im. K.Lipińskiego we Wrocławiu,
 • tubista Dariusz Sprawka z Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach,

  Zgodnie z uznaniem jury „Złote medale” z dyplomem dla najlepszych instrumentalistów w każdej specjalności otrzymali:
 • trębacz Emmanuel Alemany absolwent Konserwatorium w Paryżu,
 • waltornista Marcin Płachecki z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • puzonista Simone Candotto z Hochschule für Musik und Theater w Hannoverze,
 • tubista Arkadiusz Więdlak z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie.

  Ponadto nagrody pozaregulaminowe otrzymali:
 • puzonista Simone Candotto z Hochschule für Musik und Theater w Hannoverze,
 • waltornista Andrzej Szuflita z Akademii Muzycznej im. St.Moniuszki w Gdańsku,
 • trębacz Emmanuel Alemany absolwent Konserwatorium w Paryżu,
 • waltornista Marcin Płachecki z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • puzonista Maciej Walicki z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • tubista Arkadiusz Więdlak z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie.

  Dyplomy dla najmłodszych uczestników za udział w II etapie Konkursu otrzymali:
 • puzonista Mateusz Dwulecki z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Bytomiu,
 • puzonista Maciej Pietraszko z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Bielsku-Białej.

  1999 roku kolejny Konkurs odbył się jako „II Międzynarodowy Konkurs Gry Na Instrumentach Dętych Blaszanych”. W zmaganiach konkursowych wystąpiła rekordowa liczba 66 uczestników. Oprócz polskich studentów, swoje uczelnie reprezentowali studenci z Litwy, Estonii, Łotwy, Rosji, Czech, Węgier, Szwajcarii, Włoch, Niemiec, Danii, Szwecji.

  Jury przyznało regulaminowe nagrody następującym wykonawcom:
 • I Nagrodę otrzymał tubista Ronald Szentpali z Akademii Muzycznej w Budapeszcie,
 • II Nagrodę otrzymał puzonista Maciej Pietraszko z Akademii Muzycznej
  im. K.Szymanowskiego w Katowicach,
 • III Nagrodę ex aequo otrzymali: puzonista Robert Kozánek
  i trębacz Jaroslav Haliř z Akademii Muzycznej w Pradze.

  W 2002 roku „III Międzynarodowy Konkurs Gry Na Instrumentach Dętych Blaszanych” odbył się z udziałem 35 uczestników.

  Jury przyznało następujące nagrody oraz  wyróżnienia (ufundowane przez sponsorów):

  Główną Nagrodę GRAND PRIX otrzymał waltornista Feliks Gmitruk z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • I Nagrodę otrzymał puzonista Adam Majewski z Akademii Muzycznej im. St.Moniuszki
  w Gdańsku,
 • II Nagrodę otrzymał puzonista Karol Kot absolwent Akademii Muzycznej
  im. K.Szymanowskiego w Katowicach,
 • III Nagrodę otrzymał waltornista Henryk Kowalewicz z Akademii Muzycznej
  im. Fr.Chopina w Warszawie,
 • Wyróżnienie otrzymał trębacz Łukasz Gothszalk z Państwowego Liceum  Muzycznego
  we Wrocławiu,
 • Wyróżnienie otrzymał tubista Jakub Urbańczyk z Akademii Muzycznej
  im. K.Szymanowskiego w Katowicach,
 • Wyróżnienie otrzymał puzonista  Zoltan Kiss z Akademii Muzycznej im. Fr.Chopina
  w Warszawie,
 • Wyróżnienie otrzymał puzonista  Paweł Milczanowski z Akademii Muzycznej
  im. K.Lipińskiego we Wrocławiu,
 • Wyróżnienie otrzymał trębacz Tomasz Gluska z Akademii Muzycznej
  im. F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

  2005 roku odbył się „IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH BLASZANYCH”  z udziałem zgłoszonych 60 uczestników z Danii, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Polski, Białorusi, Francji, Węgier.

  Główną Nagrodę GRAND PRIX otrzymał puzonista Frederic Belli z Hochschule für Musik und Theater w Hannoverze,
 • I Nagrodę otrzymał puzonista Michael Zuchl z Hochschule für Musik und Theater
  w Hannoverze,
 • II Nagrodę otrzymał waltornista Maciej Baranowski
 • III Nagrodę otrzymał puzonista Alexander Gorbunow absolwent Państwowego
  Konserwatorium w St. Petersburgu,

  Pozostali finaliści III etapu zostali także nagrodzeni:
 • tubista Anders Swane Lund,
 • waltornistka Dominika Piwkowska,
 • trębacz Piotr Pyda,
 • puzonista Robert Żelazko.

Ogółem podczas wszystkich konkursów udział wzięło ponad 320 studentów i absolwentów uczelni muzycznych z krajów europejskich. W pracach jury występowali znani i cenieni artyści oraz zasłużeni pedagodzy (podaję w porządku alfabetycznym) Prof. Prof.: Stephen Anderson, Øystein Baadsvik, Nancy Cochran Block, Zbigniew Bruna, Jonas Bylund, Jerzy Czajka, Peter Damm, Stanisław Dziewior, Manfred Eidner, Roman Gryń, Lew Gorochow, Harry Haustein, Reiner Heimbuch, Milan Jermer,  Jan Jeżewski, Stojan Karaivanov, Mieczysław Korcz, Wilhelm Krzystek, Ludwik Lutak, Anthony Parsons, Władysław Pawłowski,  Roman Perucki, Zdzisław Piernik, Jerzy Pietrachowicz, Andrzej Pietras, Janusz Przybylski, Gert Seifert, Roman Siwek, Richard Carson Steuart, Franciszek Szolc, Zdzisław Stolarczyk, Wiktor Sumierkin, Ryszard Watorowski, Piotr Wołczuk, Wiesław Woźnicki, Markus Würsch, Magdalena Zawadzka,  Leszek Zebura, Bohuslav Zoubek.

Nie tylko z kronikarskiego obowiązku, ale przede wszystkim w dowód wysokiego uznania i z wyrazami hołdu za twórcze zaangażowanie, pragnę wspomnieć, że przygotowaniem i pracami organizacyjnymi pierwszych dziesięciu edycji Konkursu (w latach 1983 – 1990) kierowała Konkursu niezmordowana propagatorka idei konfrontacji artystycznych młodzieży prof. Magdalena Zawadzka z AM w Gdańsku. Kolejnymi dwiema edycjami Konkursu (2002 i 2005) kierował prof. Edward Daniecki (podczas wcześniejszych konkursów sekretarz jury).

Prof. Edward Daniecki
Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku