Stypendia ministerialne

Stypendia ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne przyznawane są uczniom szkół artystycznych i studentom uczelni artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów. Wszystko, lub prawie wszystko co powinieneś wiedzieć na ten temat opisują strony internetowe poszczególnych podmiotów.

Stypendia dla uczniów

stypendia dla uczniów i studentówKandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół, w następujących terminach: 

  • do 15 kwietnia – dla uczniów z klas programowo najwyższych
  • do 15 września – dla pozostałych uczniów.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbywa się odpowiednio – w czerwcu lub w październiku. Cała kwota przyznanego stypendium wypłacana jest jednorazowo, za pośrednictwem szkoły.

Stypendia dla studentów

Stypendia przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093).

Kandydaci do stypendiów zgłaszani są przez rektorów poszczególnych uczelni.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Młoda Polska

Program realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury - instytucję nadzorowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendium przyznawane jest młodym artystom, nie starszym niż 35 lat, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają. Specjalnościami takimi może być film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr.

Sty­pen­dium może być prze­zna­czo­ne na re­ali­za­cję wła­sne­go pro­jek­tu ar­ty­stycz­ne­go, zakup in­stru­men­tów i sprzę­tu nie­zbęd­ne­go do pracy, na stu­dia i re­zy­den cje za­gra­nicz­ne.

Sty­pen­dia w Pro­gra­mie Młoda Pol­ska przy­zna­wa­ne są w dro­dze kon­kur­su. Zgod­nie z wa­run­ka­mi for­mal­ny­mi Pro­gra­mu mak­sy­mal­na kwota sty­pen­dium wy­no­si 50 000 zł brut­to. Pro­gram jest re­ali­zo­wa­ny od 2004 roku i co­rocz­nie wspie­ra ok. 80 mło­dych ar­ty­stów.

Szczegóły na www.nck.pl


Stypendia województwa, miasta, gminy

Urzędy Marszałkowskie, Wydziały Rady Miasta, Gminy a także Marszałkowie, Prezydenci, Burmistrzowie lub Wójtowie mogą przyznać stypendia uczniom i studentom zamieszkałym na danym terenie, wykazującym się znacznymi osiągnięciami w nauce lub będącymi w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe kryteria podawane są na oficjalnych stronach internetowych województw, miast i gmin, zazwyczaj w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).
 

Stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa

Istniej szereg pozarządowych stowarzyszeń, fundacji i towarzystw statutowo powołanych w celu między innymi wspierania artystów i twórców. Często instytucje takie powoływane są przez firmy i korporacje. Warto poszukać w internecie pod frazami: fundacja dla artystów, fundacja dla muzyków etc i spróbować.

Biografie

Ivo Dudler

Ivo DudlerIvo Dudler

Reklama