Pomoc socjalna dla artystów i twórców w trudnej sytuacji materialnej

Artyści i twórcy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą uzyskać pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury. Wnioski w tej sprawie przyjmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wniosek

pomocWniosek o udzielenie pomocy socjalnej powinien zawierać:

  1. dane osoby, której wniosek dotyczy: datę urodzenia, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, identyfikator podatkowy (NIP) a w przypadku braku identyfikatora podatkowego – numer paszportu
  2. nazwę urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy
  3. informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy
  4. informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację uzasadniających przyznanie pomocy socjalnej
  5. oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Dokumenty

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt 3 i 4, oraz okoliczności uprawniających do zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm).

Środki Funduszu udzielone na pomoc socjalną przekazuje się na wskazany rachunek bankowy osoby, której przyznano pomoc socjalną, lub w inny uzgodniony z tą osobą sposób.

Termin składania wniosku

Wnioski można składać w dowolnym terminie przez cały rok. Pomoc socjalna ma charakter jednorazowej wypłaty środków. Okoliczności uprawniające do zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego to: indywidualne zdarzenie losowe, klęska żywiołowa, długotrwała choroba. Przez "indywidualne zdarzenie losowe" należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane działaniem sił przyrody. Natomiast przez "długotrwałą chorobę" należy rozumieć chorobę wymagającą długotrwałego leczenia (w sposób stały lub przez długi okres), w tym chorobę określaną z medycznego punktu widzenia jako przewlekłą.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zwolnienia z podatku dochodowego mogą być: aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej wymagającej długotrwałego leczenia, kopia przyznanego inwalidztwa lub niepełnosprawności podpisana przez wnioskodawcę wraz z formułą „za zgodność z oryginałem” lub inne dokumenty potwierdzające zaistnienie indywidualnego zdarzenia losowego, klęski żywiołowej.

Wnioski należy kierować na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/1700-071 Warszawa
z dopiskiem: Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury w roku (podać rok).

Dodatkowe informacje można uzyskć na stronie www.gov.pl/web/kulturaisport oraz pod numerem telefonu:
22/ 42 10 578 lub 22/ 826 06 18.


Biografie

Reklama


Reklama

Biografie

Michał Mocek

Michał MocekMichał Mocek