Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi rekrutację kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia / staże zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej.

Informacje ogólne:

 • Stypendia przeznaczone są na kilkumiesięczne doskonalenie uzupełniające / podyplomowe lub staże naukowo-badawcze realizowane za granicą. Rekrutacja dotyczy zatem głównie osób posiadających już dyplom ukończenia studiów wyższych. Niektóre kraje dopuszczają jednak przyjęcie wniosków studentów ostatniego roku.
 • Kandydaci na stypendium uzyskują we własnym zakresie dokumenty świadczące o gotowości przyjęcia ich przez daną placówkę zagraniczną w konkretnym roku akademickim. Placówka taka winna mieć charakter państwowy / publiczny - nie ma możliwości otrzymania stypendium na pobyt w ośrodkach finansowanych ze źródeł prywatnych czy też na prywatne lekcje.
 • Limit wieku przyszłych stypendystów określany przez większość państw to 35 lat w chwili rozpoczęcia pobytu - jesień 2011.
 • Reprezentanci wszystkich dziedzin sztuki są równouprawnieni w ubieganiu się o stypendium.
 • Kandydat może ubiegać się o wyjazd wyłącznie do jednego kraju

Procedura rekrutacyjna:

 1. Kandydaci ubiegający się o stypendia rządów państw obcych składają w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podanie o przyznanie stypendium zagranicznego wraz z załącznikami których lista znajduje się poniżej.
 2. Komisja Stypendialna MKiDN dokonuje wyboru kandydatów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Kandydaci Ministra składają ostateczną dokumentację, sporządzoną zgodnie z wymogami poszczególnych partnerów zagranicznych.
 4. Dokumenty zostają przekazane do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) lub Ambasady w przypadku Francji i Szwajcarii.
 1. Zespół do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą BUWiWM dokonuje wyboru kandydatów strony polskiej, których dokumenty przekazywane są odpowiednim partnerom zagranicznym, do których należy podjęcie ostatecznej decyzji o przyznaniu stypendium.
 2. Ambasada Republiki Francuskiej oraz Ambasada Konfederacji Szwajcarskiej zapraszają kandydatów na rozmowy, na podstawie których podejmują decyzję o przyznaniu stypendium.

Podanie przyznanie stypendium zagranicznego:

 • podanie o przyznanie stypendium zagranicznego (do pobrania formularz wniosek MKiDN)

Uwaga! W przypadku ubiegania się o stypendium rządu francuskiego wymóg trzyletniego okresu oczekiwania przed ponowną aplikacją nie obowiązuje.

Załączniki:

 • korespondencja z zagraniczną instytucją potwierdzająca gotowość przyjęcia kandydata w przypadku przyznania stypendium przez obcy rząd
 • minimum 2 opinie od profesorów / instytucji polskich lub zagranicznych, popierających starania kandydata o przyznanie stypendium
 • zaświadczenie o znajomości języka obcego, zgodnego z wymogami partnerów zagranicznych
 • kserokopia dyplomu, a w przypadku studentów wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię (lista egzaminów z przedmiotów wiodących podczas całego przebiegu studiów)
 • kopie dyplomów, wyróżnień z konkursów, wystaw, recenzje itp.
 • dodatkowe dokumenty według uznania kandydata

Do dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć robocze tłumaczenia na język polski

Terminy składania podań na rok 2011/2012:

Belgia – 14.01.2011
Bułgaria – 12.11.2010
Czechy – 12.11.2010
Egipt – 12.11.2010
Estonia – 12.11.2010
Finlandia – 12.11.2010
Francja – 11.03.2011
Grecja – 03.12.2010
Izrael – 15.10.2010
Japonia – 11.03.2011
Jemen – 12.11.2010
Kazachstan – 12.11.2010
Litwa – 12.11.2010
Łotwa – 12.11.2010
Rosja – 12.11.2010
Rumunia – 12.11.2010
Serbia – 12.11.2010
Słowacja – 12.11.2010
Słowenia – 12.11.2010
Szwajcaria – 05.11.2010
Tadżykistan – 12.11.2010
Turcja – 03.12.2010
Ukraina – 03.12.2010

Zasady finansowania:

Środki finansowe na okres przyznanego stypendium / stażu wypłacane są przez stronę zagraniczną. Istnieje przy tym duża rozpiętość kwot otrzymywanych w poszczególnych krajach, które często nie pokrywają faktycznie ponoszonych wydatków podczas pobytu za granicą. W takich przypadkach stypendyści muszą się liczyć z koniecznością wyasygnowania własnych środków.

Ponadto rządy obce nie pokrywają kosztów wiz pobytowych oraz kosztów podróży. Stypendysta powinien posiadać polisę ubezpieczeniową, wykupioną w Polsce na okres pobytu na stypendium (kraje, które tego nie wymagają gwarantują świadczenia medyczne w minimalnym zakresie). Osoby udające się do krajów UE powinny również posiadać formularz E-111, wydawany przez NFZ.

źródło: www.mkidn.gov.pl

Czytaj też:


Translator

Reklama